Liikmeks astumine

  • Muuseumitöötajad ja muuseumid kuuluvad Rahvusvahelisse Muuseumide Nõukogusse ICOM läbi oma rahvuskomitee.
  • ICOMiga võivad liituda muuseumitöötajad individuaalliikmetena, sh. ka pensionärliikmetena ja hääleõigust mitteomavate tudengliikmetena.
  • Tudengliikmeteks võivad astuda ülikoolis museoloogiat õppivad tudengid või mõne Eesti muuseumi tööga seotud tudengid vastava muuseumi soovituskirja alusel.
  • Muuseumid võivad liituda institutsionaalsete kollektiivliikmetena.
ICOMiga liitumiseks tuleb täita vastav avaldus: 
Avaldus tuleb saata ICOM Eesti Rahvuskomitee sekretäri e-meilile (kadri@tervishoiumuuseum.ee). Uute liikmete vastuvõtmine on rahvuskomitee juhatuse pädevuses. Vastuvõetud liikmete avaldused edastab juhatus ICOMi sekretariaati Pariisi, kus uus liige registreeritakse ning saadetakse tema liikmekaart rahvuskomitee juhatusele ja kes kaardi siis uuele liikmele edastab. Kaardi kättesaamine võib võtta aega 1-3 kuud.
  • Seejärel on igal liikmel võimalus vastavalt oma töövaldkonnale ja erialasele huvile ise liituda ühe ICOM rahvusvahelise komiteega.
  • UUS! Seoses ICOMi liikmestatuudi muutumisega (aastast 2018) saab liikmeks astuda kuni jooksva aasta 1. juunini. Alates detsembrist võtame vastu avaldusi järgmise aasta liikmeks saamiseks.
  • Lisainfo
Liikmemaks
  • Liikmemaksu suurus on riigiti erinev. Eesti kuulub ICOMi liikmemaksu skaalal 2. kategooria riikide hulka. Institutsionaalsete liikmete puhul võetakse liikmemaksu arvestamisel arvesse lisaks riigi kategooriale ka vastava muuseumi eelarve suurus.
  • ICOMi liikmelisus kehtib üheks aastaks ning pikeneb automaatselt liikmemaksu tasumisel. Info liikmemaksude kohta vaata http://icomeesti.ee/icom-liikmele-1/liikmemaks.