Rahvusvahelised alakomiteed

Rahvusvahelised ICOMi alakomiteed ICOMi juurde on asutatud 34 rahvusvahelist alakomiteed, mis koondavad muuseumieksperte erinevatest valdkondadest. Alakomiteed korraldavad oma liikmetele konverentse, seminare, õppereise ning vahendavad oma infokirjade kaudu valdkonna teemade aktuaalset infot. Alakomiteed on globaalsed mõttekojad, kus tegeletakse valdkonna standardite loomisega, jagatakse informatsiooni ning luuakse partnerlust. Alakomiteed juhivad valitud presidendid, kes esindavad oma valdkonda ICOMi Nõuandvas komitees (ICOM’s Advisory Committee).

Ühinemiseks rahvusvahelise komiteega leiab lisainfo siit.

  • Kui te taotlete ICOMi liikmelisust esmakordselt, siis palun esitage oma Rahvusvahelise alakomitee avaldus ICOM Eesti Rahvuskomiteele koos liikmeks astumise avaldusega.
  • Muutmise soovil saab seda teha ICommunities või siin.

AVICOM ICOM International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media
Audiovisuaalse, uue tehnoloogia ja sotsiaalmeedia rahvusvaheline komitee - AVICOM
AVICOM nõustab, vahendab ja suurendab audiovisuaalsete meetodite ja uute tehnoloogiate kasutust muuseumides. Fotograafia töörühm tegeleb muuseumide fotokogude dokumenteerimise ja kataloogiga. Multimeedia töörühm tegeleb kino, video, multimeedia ja interneti teemadega ning korraldab seminare tudengitele ja huvilistele uute tehnoloogiate kasutamiseks. Töörühm korraldab ka Rahvusvahelist Muuseumide ja Kultuuripärandi Audiovisuaalset Festivali (FAIMP), kus tutvustatakse asutuste multimeedia tooteid ning antakse välja auhindu parimatele.

 CAMOC International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
Linnamuuseumide kogude ja tegevuse rahvusvaheline komitee - CAMOC
CAMOC koondab linnamuuseumide töötajaid ja huvilisi, et vahendada teadmisi ja kogemusi ning soodustada muuseumidevahelist koostööd.. Komitee tegeleb linnade mineviku, kaasaja ja tuleviku kajastavate materjalide kogumise problemaatikaga, linnamuuseumide ja nende kogude rolliga, mis toetab linnade identiteeti ja arengut. Komitee korraldab iga-aastaseid konverentse, töörühmade kokkusaamisi ning antakse välja publikatsioone.

CECA International Committee for Education and Cultural Action
Muuseumihariduse ja kultuuriürituste rahvusvaheline komitee - CECA
CECA koondab muuseumitöötajaid, kes tegelevad muuseumiharidusega teaduse, juhtimise, näituste, kommunikatsiooni või koolituste vallas. Komitee eesmärgiks on vahetada muuseumide haridusvaldkonna praktikaid ja ideid, tagada muuseumihariduse tähtsus ICOMi programmides ning aidata kaasa maailma muuseumide muuseumihariduse kvaliteedile. CECA korraldab iga-aastaseid konverentse ja avaldab uudiskirja ning iga-aastast kokkuvõtet „ICOM Education”.
Eesti kontaktisik: Marleen Soosaar

CIDOC International Committee for Documentation
Dokumentatsiooni rahvusvaheline komitee - CIDOC
CIDOC tegeleb muuseumikogude dokumenteerimisega ning komiteesse kuuluvad kuraatorid, raamatukoguhoidjad, infospetsialistid ja teised, kes tegelevad muuseumides dokumenteerimise, registreerimise, kogude korraldamise ja digiteerimisega. Liikmed kohtuvad iga-aastastel konverentsidel ja erinevates töögruppides (andmetestandardite väljatöötamine jt) ning saavad komitee uudiskirja.
Eesti kontaktisik: Kaie Jeeser, Kadri Nigulas

CIMAM International Committee for Museums and Collections of Modern Art
Kaasaegse kunsti muuseumide ja kogude rahvusvaheline komitee –CIMAM
CIMAMi liikmed on seotud kaasaegse kunsti kogumise ja eksponeerimisega, alates muuseumide direktoritest kuni kuraatoriteni. Komitee liikmed osalevad iga-aastastel konverentsidel, kus arutletakse praktiliste, eetiliste ja filosoofiliste küsimuste üle valdkonna arengus. Komitee eesmärk on vahendada viimaseid teadustulemusi ja koostööd erinevate muuseumide vahel üle maailma ning toetada muuseumide ja kaasaegse kunsti rolli ühiskonna ja kultuurikeskkonna arengus.

CIMCIM International Committee for Museums and Collections of Musical Instruments
Muusikmuuseumide ja -kogude rahvusvaheline komitee - CIMCIM
CIMCIMi liikmed on muusika ja muusikainstrumentide muuseumide ja kogude töötajad, kes osalevad kohtumistel komitee erinevates töögruppides: kommunikatsioon, konserveerimine ja dokumenteerimine, muuseumiharidus ja näitused, traditsioonilised instrumendid, koolitus ja rahvusvaheline muusikainstrumentide kataloog. Liikmed saavad uudiskirja ja komitee väljaandeid.
Eesti kontaktisik: Seidi Raid

CIMUSET International Committee for Museums and Collections of Science and Technology
Teaduse- ja tehnoloogiamuuseumide ning kogude rahvusvaheline komitee – CIMUSET
CIMUSETi liikmed on teadus- ja tehnoloogiamuuseumide töötajad. Komitee ei tegele ainult teadus- ja tehnoloogiamuuseumide ajalooliste kogudega, vaid käsitletakse ka kaasaegsete teaduskeskuste teemasid, mille eesmärgiks on populariseerida teadust ja tehnoloogiat laste ja noorte seas.

CIPEG International Committee for Egyptology
Egüptoloogia rahvusvaheline komitee – CIPEC
CIPEG edendab Egiptuse päritolu kogude, mälestiste ja objektide uurimise, säilitamise ja vahendamisega tegelevate uurijate koostööd. Komitee toetab koostöös Rahvusvahelise Egüptoloogia Assotsiatsiooniga (IAE) Egiptuse kunsti ja arheoloogia kogusid (sh ka Muistse-Sudaani pärandit) pöörates tähelepanu just väiksematele kollektsioonidele.

COMCOL International Committee for Collecting
Kogumise rahvusvaheline komitee - COMCOL
COMCOLi eesmärk on pakkuda kogude ja kogumise valdkonna (nii materiaalse kui vaimse pärandi) praktika, teooria ja eetika alaseid sügavamaid diskusioone ja jagada muuseumide kogemusi selles vallas. Komitee tegeleb kaasaegse kogumise, kogude juurdekasvu, kultuuripärandi tagastamise ja kogude eetika küsimustega. COMCOLi eesmärgiks on suurendada muuseumidevahelist rahvusvahelist koostööd ning edendada muuseumides innovaatilist mõtlemist ja kogude valdkonna arendamist. Iga-aastaselt toimuvad komitee konverentsid, töörühmade koosolekud ning antakse välja uudiskirja.
Eesti kontakatisik: Maris Rosenthal

COSTUME International Committee for Museums and Collections of Costume
Rõivastumise muuseumide ja kogude rahvusvaheline komitee – COSTUME
Komitee on rõivastuse uuringute, tõlgendamise ja säilitamisega tegelevate spetsialistide foorum. Komitee tegevuses oodatakse osalema inimesi, kes tahavad jagada oma kogemusi erinevatest uurimisprojektidest, näitustest, konserveerimisest, pakendamise tehnikatest jm. Komitee annab välja trükiseid, uudiskirja ja teadusprojektide kokkuvõtteid ning igal aastal toimuvad konverentsid.

DEMHIST International Committee for Historic House Museums
Ajalooliste majamuuseumide rahvusvaheline komitee - DEMHIST
DEMHIST tegeleb küsimustega, mis on seotud majamuuseumide säilitamise ja tegevusega. Üks komitee eesmärk on luua klassifikatsiooni süsteem, mis aitaks erinevate majamuuseumide töötajatel paremini mõista oma hooneid ning sõnastada toimivam missioon; aitaks teha paremaid valikuid konserveerimisel, restaureerimisel ja turvalisuse tagamisel. Arvestades ajalooliste majade kunsti-, arhitektuuri-, kultuuri- ja sotsiaalse tähenduse tähtsust, toimuvad iga-aastased konverentsid, et ühiselt nendel teemadel arutleda.

GLASS International Committee for Museums and Collections of Glass
Klaasimuuseumide ja –kogude rahvusvaheline komitee - GLASS
GLASS on avatud kuraatoritele ja konservaatoritele, kes teevad klaasialast teadustööd, tegelevad selle säilitamise või konserveerimisega. Komitee liikmetele saadetakse uudiskiri ja toimuvad aastakoosolekud maailma eri paigus.
Eesti kontaktisik: Eve Koha

ICAMT International Committee for Architecture and Museum Techniques
Muuseumitehnika ja -arhitektuuri rahvusvaheline komitee - ICAMT
ICAMT on muuseumide arhitektuuri, planeerimise, ehitamise ning näituste tootmise ja disainiga tegelevate inimeste foorum. Komitee tegevusvaldkond on lai, alates baasteadmistest erinevate materjalide kasutamisest näituste tootmisel, kuni filosoofiliste interpretatsioonideni.  ICAMT avaldab kaks korda aastas uudiskirja ja korraldab iga-aastaseid kohtumisi koosolekutel, seminaridel, konverentsidel ja töörühmades.
Eesti kontaktisik: Triin Tõrs-Ojari

ICDAD International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design
Tarbekunsti - ja disainikogude ja muuseumide rahvusvaheline komitee - ICDAD
ICDAD tegeleb tarbe- ja dekoratiivkunstikogudega, mida säilitatakse nii muuseumides, kui ka ajaloolistes majades, lossides jm. Komitee tegevusvaldkond on lai –  alates ajaloolistest interjööridest, tarbekunstikogudest kuni kaasaegse disainini. Liikmed osalevad iga-aastastel kohtumistel, mis keskenduvad valdkonna praktikate konkreetsetele teemadele ning ideede vahetamisel. Kohtumiste ajal korraldatakse ekskursioone muuseumidesse, ajaloolistesse hoonetesse, kunstnike ja disainerite ateljeedesse, galeriidesse ja erakogudesse.
E
esti kontaktisik: Kai Lobjakas

ICEE International Committee for Exhibition Exchange
Näituste vahetuse rahvusvaheline komitee - ICEE
ICEE on näitustealaste teadmiste ja kogemuste vahetamise foorum. Komitee kogub ka informatsiooni maailma muuseumide rändnäituste kohta. Aastakoosolekutel toimuvad arutelud ja kontaktide vahetamised rändnäituste planeerimisel. Hiljuti alustati väljaannete seeria publitseerimist, kus valdkonna spetsialistid pakuvad informatsiooni ja praktilisi lahendusi näituste korraldamisel ja kulude planeerimisel.
Eesti kontaktisik: Kristjan Raba

ICEthics International Committee on Ethical Dilemmas
Eetiliste dilemmade rahvusvaheline komitee – ICEthics

Muuseumide ees seisab pidevalt küsimusi ja väljakutseid, mis nõuavad eetilisi otsuseid – alates sellest kuidas käime ümber esemetega kogudes või näitustel kuni selleni kuidas suhtleme külastajate või uuritavate, osalejatega. Eetiliste dilemmade komitee eesmärgiks on pakkuda kõige laiemal eetika teemadl avatud diskussiooni ning jagada erinevaid praktikaid ja küsimusi. .
Eesti kontaktisik: Agnes Aljas

ICFA International Committee for Museums and Collections of Fine Arts
Kaunite kunstide muuseumide rahvusvaheline komitee – ICFA
ICFA liikmeskonna moodustavad spetsialistid, kes töötavad muuseumides ja kunstigaleriides vanade meistrite ja 19. sajandi maali ja skulptuuri kogudega. ICFA korraldab regulaarselt   aastakoosolekuid, mis võimaldab liikmetel vahetada kogemusi mitmesugustel teemadel nagu näiteks kollektsioonid Ida-Euroopas, muuseumide disain ja arhitektuur ning kunstiteoste salakaubandus.
Eesti kontaktisik: Kersti Koll

ICLCM International Committee for Literary Museums
Kirjandusmuuseumide rahvusvaheline komitee – ICLCM
ICLM peamine eesmärk on arendada kirjandusmuuseumide, kirjanike- ja heliloojate majamuuseumide teadusuuringute, kirjastamise ja näitustega seotud tegevusi. ICML korraldab iga-aastaseid konverentse, annab välja uudiskirja ja korraldab erinevaid töögruppe.

ICMAH International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History
Arheoloogia- ja ajaloomuuseumide rahvusvaheline komitee – ICMAH
ICMAH on pühendatud arheoloogia- ja ajaloomuuseumidele, kes tõlgendades ja vahendades kultuuripärandit avavad keerukaid ühiskondlike suhteid. ICMAH tegeleb inimajaloo tõlgendamisega töötades välja multidistsiplinaarse raamistikuga uurimismeetodeid. Komitee pakub omavahelist suhtlusvõimalust arheoloogia - ja ajaloomuuseumidele jagades vastastikku nõu ja teavet. CMAH annab välja uudiskirja "ICMAH Information", juhib erinevaid töögruppe ja korraldab iga-aastaseid kohtumisi, mille materjalid koheselt ka avaldatakse.

ICME International Committee for Museums and Collections of Ethnography
Etnograafiamuuseumide ja -kollektsioonide rahvusvaheline komitee ICME
ICME tegeleb nii kohalike, riiklike kui rahvusvaheliste etnograafiliste kollektsioonidega. Komitee tegeleb etnograafilised muuseumid ja kollektsioonid ees seisvate väljakutsetega muutuvas maailmas. ICME annab välja uudiskirja ja korraldab iga-aastaseid kohtumisi   asjakohastel teemal.
Eesti kontaktisik: Agnes Aljas

ICMEMOHRI International Committee of Memorial and Human Rights Museums 
Memoriaalmuuseumide ja Isikuvastaste kuritegude mälestamise rahvusvaheline komitee - ICMEMO
ICMEMO eesmärk on soodustada vastutustundlikku ajaloomälu esitamist ning edendada  omavahelist kultuurikoostööd. Komitee hoiab ja analüüsib inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestust, püüdes edastada teavet ajaloosündmustest viisil, mis säilitab ajaloolist perspektiivi, kuid olles samal ajal ka tugevates sidemetes olemas olevaga. 
Eesti kontaktisik: Jean-Lup Rousselot

ICMS International Committee for Museum Security
Muuseumide turvalisuse rahvusvaheline komitee  ICMS
ICMS on ICOMi peamine nõustaja muuseumide turvalisuse ja tuleohutuse küsimustes ning  edastab teadmisi, mis tagavad valmisoleku suurõnnetusteks. Komitee eesmärk on pakkuda vastavat haridust, koolitust ning abi kultuuriväärtuste varguse, vandalismi, tulekahju ja hävitamise korral. ICMSi all tegutsevad töörühmad, mis käsitlevad erinevaid teemasid:  füüsiline – ja  tehniline turvalisus, tuleohutus, valmisolek katastroofideks. Sellele lisaks tegeletakse koolituse, teemavaldkonna väljaannete ja reeglite publitseerimisega. Komitee liikmed saavad turvalisuse teemalisi trükiseid ja infolehti. Liikmed võivad osaleda aastakoosolekutel, kus arutatakse ja analüüsitakse muuseumide turvalisust rahvusvahelises  kontekstis.

ICOFOM International Committee for Museology
Museoloogia rahvusvaheline komitee ICOFOM
ICOFOM on olulisim rahvusvaheline foorum, mis käsitleb museoloogia teemasid.
Museoloogia tegeleb kõige laiemas tähenduses kultuuriväärtuste säilitamise, tõlgendamise ja vahendamisega seotud küsimustega. Kuigi museoloogia valdkond on palju laiem, on komitee pearõhk muuseumide funktsioonil, tegevusel ja rollil ühiskonnas ja muuseumil kui kollektiivse mälu hoidlal. Tegeletakse ka praktilise muuseumitöö küsimustega ja ametitega.. Kõik aastakonverentside ettekanded publitseeritakse. Uudiskiri hoiab liikmeid toimuvaga kursis.
Eesti kontaktisik: Urmas Dresen 

ICOM-CC International Committee for Conservation
Konserveerimisalane rahvusvaheline komitee - ICOM-CC
Komitee all tegutseb 21 töögruppi. ICOM-CC pakub konservaatoritele, teadlastele, säilitajatele jt teistele spetsialistidele võimalust teha koostööd, ühiselt õppida ja edendada  kultuuriliselt ja ajalooliselt oluliste kultuuriväärtuste säilitamist. ICOM-CC korraldab iga-aastaseid kohtumisi, seminare, konverentse ja töörühmade kohtumisi, avaldab uudiskirja "Directory Board". Umbes 1000 erialast ettekannet on publitseeritud viimase kümne aasta jooksul.
Eesti kontaktisik: Tannar Ruuben

ICOMAM International Committee for Museums of Arms and Military History
Relva - ja sõjaajaloo muuseumide rahvusvaheline komitee - ICOMAM
ICOMAM arendab ja hoiab suhteid muuseumide ja institutsioonide vahel, kes tegelevad kindlustuste, sõjariistade, vormirõivaste, lippude, medalite jt sõjaliste museaalide uurimise, tõlgendamise ja säilitamisega. See on ainus rahvusvaheline komitee, kus tegeletakse  põhjalikult selle teemavaldkonna museoloogiaga. ICOMAM korraldab iga kolme aasta tagant  kongresse, iga-aastaseid sümpoosioneid või konverentse ning annab välja "Justus Lipsiuse"  nimelist auhinda oma ala silmapaistvatele teadusuuringute publitseeringutele. ICOMAM lähenemine teemavaldkonnale on ajalooline ja teaduslik ning ühtlasi on eesmärk siduda käsitlus praegusesse sotsiaalsesse konteksti. Komitee eesmärk on uurida nii oma ainevaldkonnas materiaalse kultuuri tehnilist arengut kui ka selle laiemat mõju riikide ja rahvusvahelisele poliitikale, majandusele, ühiskonnale ja kunstile.

Muuseumide katastroofide vastupanuvõime komitee - ICOM DRMC
DRMC on rahvusvaheline komitee, mille ülesandeks on toetada muuseume ülemaailmselt, et luua tõhusaid ja abistavaid, koostööl põhinevaid hädaolukorraks valmisoleku ja katastroofidele reageerimise juhendeid ning toimida valdkonna platvormina.

ICOMON International Committee for Money and Banking Museums
Rahandus-ja pangandusmuuseumide rahvusvaheline komitee - ICOMON
ICOMON loodi numismaatika-, panga muuseumide ja majandusinstitutsioonide muuseumidele. Komitee tegeleb oma liikmete jaoks oluliste museoloogiliste probleemidega ja on foorum, kus arutletakse kollektsioneerimise, säilitamise, turvalisuse, juhtimine, haridus-projektide, näituste korraldamise ja esituste teemadel. Vaadeldakse ka hoidlate ja kliimatingimusi ning laiemaid kontseptuaalsed küsimused. Komitee pakub oma liikmetele põhjalikke arutelusid ning korraldab iga-aastaseid kohtumisi.

ICR International Committee for Regional Museums
Regionaalmuuseumide rahvusvaheline komitee - ICR
ICR ühendab piirkondlikke muuseumeid. Komitee uurimisalaks on muuseumide roll oma kogukonnas ja  nende panus piirkonna kultuuri-, ajaloo-, keskkonna- ja sotsiaalsele arengule  ning keele säilitamisele. Komitee on keskendunud regionaalmuuseumide rahvusvahelise  koostöö tõhustamisele, tegeledes oma valdkonna filosoofia ja metoodikaga, uurides  sotsiaalseid ja poliitilisi muutusi, mis on mõjutanud oluliselt miljonite inimeste identiteeti. ICR jagab kaks korda aastas uudiskirja ja korraldab iga-aastaseid kohtumisi.
Eesti kontaktisik: Marge Rennit

ICTOP International Committee for the Training of Personnel
Personali koolituse rahvusvaheline komitee - ICTOP
ICTOPi peamine eesmärk on edendada koolitust ja tööalast enesetäiendamist ning kehtestada kutsestandardeid muuseumitöötajatele. Komitee publitseerib ajakirja "International Directory of Museum Training", samuti annab välja kaks korda aastas uudiskirja ning korraldab iga-aastasi kohtumisi. ICTOP tegutseb ka nõustajana personali koolituse ainekavade loomisel ja teeb tihedat koostööd teiste ICOM komiteedega oma eesmärkide saavutamiseks.

INTERCOM International Committee on Management
Muuseumide juhtimise rahvusvaheline komitee - INTERCOM
INTERCOM töötab muuseumide juhtimise arendamisega üle kogu maailma. Komitee olulisim rõhuasetus on juhtimisega seotud aspektides poliitika kujundamisel, seadusandluses ja ressursside juhtimisel. Samuti jälgib komitee ICOMi eetikakoodeksi täitmist muuseumides.

MPR International Committee for Marketing and Public Relations
Marketingi ja suhtekorralduse rahvusvaheline komitee - MPR
MPR koondab muuseumiprofessionaale, kes tegelevad turundus-, side-ja arendustegevusega.  MPR pakub oma liikmetele võimalust professionaalseks arenguks, töötab välja häid kommunikatsiooni ja turunduse tavasid ning toetab professionaale koondava võrgustiku loomist. Vajadusel tegutseb komitee ICOMi nõustajana. MPR jagab teavet oma liikmetele ja teistele spetsialistidele publikatsioonide, infolehtede ja elektroonilise meedia vahendusel. MRP planeerib ja viib läbi iga-aastasi kohtumisi, mis ühendavad kommunikatsiooni ja turunduse spetsialiste muuseumides ja muudes valdkondades.

NATHIST International Committee for Museums and Collections of Natural History
Loodusloomuuseumide ja -kollektsioonide rahvusvaheline komitee - NATHIST
NATHIST tegeleb loodusloomuuseumide, looduskeskkonna ja maailma looduspärand teadusliku uurimisega ja avalikkuse harimisega muuseuminäituste vahendusel. Komitee korraldab konverentse, ekskursioone jne, hoiab koitee liikmete vahelisi kontakte andes välja uudisajakirja mis ärataks tähelepanu looduse ja selle kaitse vastu.

SOMUS – International Committee for Social Museology
Sotsiaalse museoloogia rahvusvaheline komitee - SOMUS

SUSTAIN – The International Committee on Museums and Sustainable Development
Muuseumide ja jätkusuutliku arengu rahvusvaheline komitee - SUSTAIN

UMAC International Committee for University Museums and Collections

Ülikoolimuuseumide ja kollektsioonide rahvusvaheline komitee - UMAC
UMAC on foorum kõigile neile, kes töötavad või on seotud akadeemiliste muuseumide, galeriide ja kogudega (sh herbaariumid ja botaanikaaiad). UMAC on seotud kõrgkoolide kogudega ja kogukondadega, mida nad teenindavad. Komitee pakub oma liikmetele foorumit  selgitamaks kogude ressurssidega seotud koostöövõimalusi, jagamaks teadmisi ja kogemusi ning parandamaks juurdepääsu kogudele. Eesmärgiks on kaitsta ülikoolide pärandi hooldamist.
Eesti kontaktisik: Mariann Raisma, Reet Mägi