Museoloogia põhimõisted

Museoloogia põhimõisted (2016). Raamatu PDF.
Toimetanud André Desvallées ja François Mairesse (Originaal)

Eesti keelse tõlke meeskond:
Väljaandja ICOM Eesti Rahvuskomitee
Peatoimetaja: Agnes Aljas
Toimetajad: Kaie Jeeser, Kaja Visnapuu (haridus), Kersti Koll, Kristin Kuutma (pärand), Kurmo Konsa (ese, kogud, museaalne, säilitamine, tõlgendamine, musealiseerimine, museograafia), Maarja Vaino (teadus), Mariann Raisma (näitus), Sirje Helme (teadus), Ragne Kõuts-Klemm (kommunikatsioon)
Keeletoimetaja: Tuuli Kaalep
Prantsuse keelest eesti keelde tõlkinud: Aija Sprivul
Kujundus: Tuumik Stuudio OÜ
ISBN 978-9949-81-574-6 (pdf)

Saateks eestikeelsele väljaandele
Eestikeelne „Museoloogia põhimõistete” tõlke aluseks on André Desvallées’ ja François Mairesse’i soovil prantsuskeelne originaal „Concepts clés de muséologie”. „Museoloogia põhimõisted” sisaldab ligi 20 keskset muuseumivaldkonna mõistet, mille kasutust autorid vaatlevad teoreetilises, ajaloolises ja kohati kriitilises perspektiivis erinevate kontinentide muuseumimaastikul. Seletused ei pruugi olla lihtsad ega praktilised, tihti tekitavad need pigem uusi küsimusi ning kutsuvad mõtestama muuseumitegevust ka argisest tööelust kaugemale.
ICOMi rahvusvahelise alakomitee ICOFOMi loodud raamat oli esimeseks katseks enne „Entsüklopeedilise museoloogia sõnaraamatu” („Dictionnaire encyclopédique de muséologie”) ilmumist 2011. aastal, mis koondab üle 500 museoloogia-alase termini. Entsüklopeedia ei ole kahjuks ka inglise keelde jõudnud, mistõttu on see Eesti muuseumimaastikul vähe kasutusel.
2015. aastal alustas ICOMi Eesti Rahvuskomitee selle kompaktse erialamõisteid selgitava raamatu tõlkimisega, mille peamiseks ülesandeks oli erialase keele ja teadmise laiendamine. Muuseumide töötajaskond on muutuv, valdkond dünaamiline, igal aastal tuleb uusi kolleege teistelt erialadelt, samuti värskeid tudengeid, kes vajavad erialase terminoloogia ja tausta tundmiseks alusmaterjale.
Museoloogia põhimõistete raamatut on tõlgitud mitmesse keelde, kus tõlke käigus toimuvad tihti mugandused, et sobitada tekst kohalikku konteksti. Prantsuse keelest eesti keelde tõlkimise järel läbisid tekstid tugeva sisulise toimetamise, mis baseerus paljuski ingliskeelsel versioonil „Key concepts of museology”. Samuti on tekstide sisulistelt toimetajatelt lisandunud allmärkused ja täpsustused, mis aitavad lihtsustada tekstide mõistmist. Võrreldes originaaliga on eemaldatud iga mõiste juurest selle tuletised. Samas ei ole lisatud pikemaid seletusi, kui tekstides on viidatud ICOMi alakomiteede lühenditele, museoloogidele või koolkondadele, keda iga huviline leiab kiire vaevaga ka ise otsinguid tehes ning kelle teosed on reeglina ka Eestis kättesaadavad.
Paljusid termineid ei ole võimalik üheselt eesti keelde tõlkida, lihtsamatest näiteks objets on eesti keeles kasutusel nii objektide kui esemetena või mõiste médiation tähenduses on kasutusel kõrvuti nii tõlgendamine kui ka interpreteerimine, public nii publiku kui eestikeelses muuseumimaailmas enamkasutatava külastajana. Toimetamistööga paralleelselt kerkis päevakorda eestikeelse museoloogia terminoloogia korrastamise vajadus ning vastav töörühm alustas 2016. aastal tegevust. Loodetavasti uuendavad ja korrastavad nad ka siinse raamatus termineid, kui on jõudnud konsensusele korrektsemates lahendustes. Veebiväljaanne annab hea võimaluse märkusi ja täiendusi kiirelt lisada.
Suur tänu ICOMi Eesti Rahvuskomitee esimehele Kersti Kollile, kes uskus selle tõlke vajalikkusse ja toetas seda igati ning kõigile toimetajatele, kes pühendasid teksti korrigeerimisele suure hulga aega ja energiat – Hedvig Mäe, Heige Peets, Kaie Jeeser, Kaja Visnapuu, Kristin Kuutma, Kurmo Konsa, Maarja Vaino, Mariann Raisma, Pilvi Põldma, Ragne Kõuts-Klemm, Riina Reinvelt, Sirje Helme, Tuuli Kaalep.